Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 
De e-commerce site www.Royaltyhairextensions.com is een online verkoop site voor extensions en
andere haarverlengings-systemen en accessoires waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op
de Maaseikersteenweg 60 , 3620 Lanaken , België en met Ondernemingsnummer: BE 0828.308.932,
De internetgebruiker die een Product van Royalty-Hairextensions wenst te kopen wordt in deze
Algemene Voorwaarden als “de Klant” aangeduid.
Elke bestelling van een Product dat wordt aangeboden op de site veronderstelt de voorafgaande
raadpleging en de uitdrukkelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden als
uiteengezet onder artikel 2.
De validatie van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die, tussen
Partijen, dezelfde waarde heeft als een geschreven handtekening en die tot bewijs strekt van de
integraliteit van de bestelling en de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in uitvoering van
de genoemde bestelling.
De verkoop-overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands.
 
Artikel 1 – Toepassingsgebied
 
De onderliggende Algemene Voorwaarden bepalen de rechten en plichten van de Partijen die
ontstaan uit de online-verkoop van de Producten aangeboden op de site toebehorende aan het
bedrijf Royalty-Hairextensions . Hoewel de site zich richt op België en Nederland , worden alle
diensten door Royalty-Hairextensions geleverd vanuit België en wordt de overeenkomst tussen
Partijen geacht te zijn uitgevoerd in België, met verzending naar vermelde landen.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en Producten uitgevoerd
via de site en hebben voorrang op alle andere voorwaarden uitgaande van Royalti-Hairextensions of
de Klant. Afwijkingen hiervan dienen door Royalty-Hairextensions voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en
schriftelijk te zijn toegestaan.
 
Artikel 2 - Rechtsbekwaamheid en Aanvaarding
 
De persoon die een Product van Royalty-Hairextensions wenst te kopen dient handelingsbekwaam te
zijn. Indien een persoon handelingsonbekwaam is
verklaard kan hij geen Producten kopen op de Site van Royalty-Hairextensions en bijgevolg de
hoedanigheid van Klant verkrijgen. Deze zal zijn aankopen moeten doen via zijn wettelijke
vertegenwoordiger.
De Klant aanvaardt deze Algemene Verkoopsvoorwaarden expliciet door het aanklikken van een
vinkje of kruis naast de zin “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden".
De Klant heeft de mogelijkheid gehad deze Algemene Voorwaarden op te slaan en af te drukken.
 
Artikel 3 - De Producten
 
De Producten die Royalty-Hairextensions aanbiedt zijn deze zoals ze weergegeven worden op de site
op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling uitvoert en binnen de grenzen van de beschikbaarheid
van deze Producten.
Royalty-Hairextensions engageert zich om alles in het werk te stellen om alle bestellingen te
leveren.
Desondanks, kan Royalty-Hairextensions niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet
beschikbaar zijn van een Product, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het
geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via
e-mail of schriftelijk door Royalty-Hairextensions op de hoogte gesteld worden dat zijn/haar
bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.
In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld en gecommuniceerd wordt op het moment dat de
Klant reeds betaald heeft voor zijn Producten, zal Royalty-Hairextensions onmiddellijk aan haar
bank vragen om de betaalde bedragen terug te betalen. De Klant zal hiervan via e-mail op de
hoogte gebracht worden. De snelheid waarmee de effectieve terugbetaling gebeurt, hangt dan af
van de betalingsmethode die de Klant gebruikt heeft om zijn aankoop te doen. In het geval de
aankoop gedaan werd met een creditcard, zal de terugbetaling zichtbaar zijn op het eerstvolgende
maandelijkse uittreksel van de creditcard. Als de Klant vindt dat de terugbetaling abnormaal lang
duurt, is het aan te raden dat de Klant contact opneemt met zijn/haar bank.
In elk geval zal Royalty-Hairextensions de terugbetaling uitvoeren binnen 30 dagen.
Alle Producten die op de site te koop aangeboden worden, worden in eer en geweten en zo getrouw
mogelijk omschreven. Desalniettemin hebben de foto’s die op de website getoond worden geen
enkele contractuele
waarde. Royalty-Hairextensions wijst elke verantwoordelijkheid af voor fouten die in de
omschrijvingen van de Producten of in de foto’s zouden kunnen optreden, o.a. in geval van lichte
afwijking in de kleuren of maten.
 
Artikel 4 – Prijzen en Factuur
 
De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de site op het ogenblik van het plaatsen
van de bestelling door de Klant. De prijzen die toepasselijk zijn voor de Klant zijn deze vermeld op
de Site die zich richt op het land van waaruit de Klant zijn bestelling plaatst. De Klant dient zijn
bestelling te plaatsen vanuit het land waar hij zijn gebruikelijke woonplaats heeft. Het is niet
mogelijk om een bestelling in het ene land te plaatsen en te laten leveren in een ander land.
De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro, en zijn
inclusief BTW en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt.
De prijzen van de Producten en diensten bevatten niet de transportkosten. Deze kosten worden
apart aangerekend en de Klant zal deze bovenop de aankoopprijs betalen. Ingeval aan de Klant een
korting toegestaan werd, zal deze apart van de prijs afgetrokken worden.
Royalty-Hairextensions behoudt zich het recht voor om op elk moment de verkoopsprijzen en de
transportkosten te wijzigen. Weliswaar zullen de aangekochte Producten en kosten altijd
gefactureerd worden aan de prijzen die vermeld staan in de e-mail die de bestelling bevestigt. Dit
zijn de prijzen die van toepassing waren op het moment van de aankoop, voor zover de Producten
beschikbaar zijn.
De Producten blijven de eigendom van Royalty-Hairextensions tot op het ogenblik dat ze integraal
betaald zijn door de Klant, dit is tot volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten.
 
Artikel 5 - De Betalingsmethodes
 
De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden, met de betalings-systemen die op de site
voorhanden zijn. De bankrekening van de Klant wordt gedebiteerd na bevestiging van de aankoop,
en de betaling wordt pas effectief op het ogenblik dat de bank van de Klant haar akkoord danwel
het verschuldigde bedrag overgeschreven heeft aan Royalty-Hairextensions. In geval de bank van de
Klant de betaling weigert, wordt de bestelling automatisch geweigerd.
De Klant garandeert dat hij gewettigd is om online betalingen met één van de op de site vermelde
betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening die gelinkt is
aan de creditcard, de bancontactkaart om alle kosten die voortvloeien uit de transactie te dekken.
Zo niet kan Royalty-Hairextensions de bestelling weigeren.
Voor de afhandeling van de online betaling werkt Royalty-Hairextensions samen met Sisow. Royalty-
Hairextensions heeft geen toegang tot de confidentiële betalingsgegevens van haar Klanten. Deze
worden dan ook niet opgeslagen bij Royalty-Hairextensions.
Royalty-Hairextensions houdt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een Klant
waarmee een geschil loopt, of in het verleden een geschil gerezen is. Royalty-Hairextensions kan
eveneens een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige
bestelling van de Klant.
 
Artikel 6 - Bestelling van de Producten
 
Onafgezien van elk geschreven bewijs waarover de Klant zou beschikken, wordt expliciet
overeengekomen, dat alleen de gegevens die geregistreerd worden in het informaticasysteem van
Royalty-Hairextensions, haar ‘hosting´ partner, of haar internetbetalingspartner, het bewijs vormen
van de communicatie, de inhoud van de bestelling en het geheel van de transacties die plaats
gevonden hebben tussen de Partijen.
Om een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar de rubriek van zijn keuze, kiest hij de kleur en
maat die hij wenst te ontvangen, vervolgens klikt hij op "Plaats in winkelmandje”. Op die manier
komt het gekozen artikel in het "Winkelmandje" terecht. De Klant kan zijn bestelling corrigeren
zolang deze zich in de "Winkelmandje" bevindt. Indien de Klant zijn order wil bevestigen dient hij
zijn leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk
aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het
betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd.
De Klant ontvangt via een eerste e-mail in elk geval, na de aankoop, een bevestiging van zijn
bestelling. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat zijn bestelling
verstuurd wordt.
Alle contractuele informatie met betrekking tot de bestelling wordt meegedeeld aan de Klant op
het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.
 
Artikel 7 – Leveringen
 
Bij de bevestiging van de bestelling, kan de Klant kiezen voor een levering aan een bepaald adres
(woonplaats, arbeidsplaats of andere).
Royalty-Hairextensions zal zich naar best vermogen inspannen opdat de bestelling naar dat adres
wordt verstuurd binnen enkele dagen na de bevestiging van de bestelling. De bezorger zal zich op
dat adres aanbieden tijdens werkdagen tussen 8u en 18u en zal het of de pakje(s) overhandigen aan
de geadresseerde of aan elke andere persoon die aanwezig is op dat adres. In geval van afwezigheid,
zal een bericht worden achtergelaten in de postbus met het adres van het dichtstbijzijnde
postkantoor waar de klant zijn bestelling kan ophalen.
Indien de Klant zijn bestelling niet afhaalt binnen het door Bpost vooropgestelde afhaaltermijn,zal
de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Royalty-Hairextensions die vervolgens
contact zal nemen met de Klant teneinde de levering van de bestelling te regelen. In dat geval
kunnen bijkomende leveringskosten van de Klant worden geëist.
De bestelde Producten worden geleverd op het leveradres zoals het door de Klant opgegeven wordt
tijdens het bestelproces en volgens de voorwaarden die aldaar beschreven worden.
De bestellingen kunnen alleen geleverd worden op adressen die gelegen zijn binnen de EU.
Royalty-Hairextensions houdt zich het recht voor om de bestelling op te splitsen in één of meerdere
leveringen in functie van de beschikbaarheid van de Producten. Elke levering wordt aangekondigd
via e-mail. De levering is vergezeld van een leverbon, waarop ook de details van de geleverde
goederen zijn vermeld.
In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, en de voorwaarden van dit
artikel gerespecteerd worden, dan zal From foetus to hero volledig op haar kosten een nieuwe
zending versturen als het Product nog beschikbaar is, of het bedrag van de bestelling inclusief de
transportkosten terugbetalen. De overdracht van het risico van verlies en/of schade aan de Klant
geschiedt bij de levering.
 
Artikel 8 - Herroepingsrecht en retourmodaliteiten
 
Tenzij expliciet anders is vermeld op de site, heeft de Klant het recht om, binnen de 14
kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft
ontvangen Royalty-Hairextensions op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn
herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij
daarvoor een reden moet opgeven.
Als een Klant Royalty-Hairextensions op de hoogte wil stellen dat hij zijn aankoopovereenkomst
wenst te herroepen moet hij dit doen binnen voorgemelde termijn van 14 kalenderdagen vanaf de
dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen.
De Klant kan voor de betreffende bestelling een ‘Retourzending’ aanvragen via de online
klantendienst.
Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook
daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de Klant Royalty-
Hairextensions op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen. Royalty-
Hairextensions is hiervan op de hoogte van zodra de Klant contact heeft opgenomen met de online
klantendienst. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn
oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur
(waarvan de Klant een kopie behoudt) en van een volledig ingevuld retourdocument. Elke retour
waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden, zal geweigerd worden. Zodra de 14
kalenderdagen verstreken zijn, is Royalty-Hairextensions niet meer in staat om de retour te
aanvaarden, en zal de retour teruggestuurd worden naar de afzender.
De risico’s, porto en handling kosten verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.
De terugbetaling van de aankoop zal gebeuren binnen de 30 kalenderdagen na tijdig ontvangst van
de retour door Royalty-Hairextensions. Op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven
beschreven strikt voldaan zijn. Het bedrag dat terugbetaald wordt zal in elk geval nooit groter zijn
dan het door de Klant effectief betaalde bedrag.
Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:
Indien de Klant zijn bestelling betaald heeft door middel van kredietkaart, zal na het nakijken van
de teruggezonden artikelen, een credit worden uitgevoerd op de kredietkaart die de Klant gebruikt
heeft om de aankoopprijs te betalen van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de
verschuldigde bedragen (porto en/of handling kosten) of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de bestelling te betalen. De
terugbetaling aan de Klant zal gebeuren volgens de overeengekomen modaliteiten met de bank die
de kaart uitgeeft. Indien de Klant zijn bestelling heeft betaald met een andere vorm van betaling,
zal de terugbetaling worden uitgevoerd via overschrijving op het bankrekeningnummer dat hij heeft
vermeld op de retourbon.
 
Artikel 9 - Wettelijke garantie
 
Royalty-Hairextensions garandeert dat de te koop aangeboden Producten geen zichtbare of
onzichtbare gebreken vertonen die een normaal gebruik van het Product onmogelijk of gevaarlijk
maken.
De Klant heeft op basis van zijn nationale wetgeving wettelijke rechten die deze garantie onverlet
laat.
De Klant beschikt over een waarborg voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de
levering van het Product en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee maanden te rekenen
vanaf voornoemde levering. De termijn van twee maanden wordt opgeschort tijdens de periode vereist
voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen Royalty-
Hairextensions en de Klant met het oog op een minnelijke schikking.
Ingeval de Klant beroep wenst te doen op deze waarborg dient hij onmiddellijk contact op te nemen
met de Klantendienst. De Klant dient in ieder geval Royalty-Hairextensions schriftelijk via de
Klantendienst op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen een termijn
van maximum 7 dagen vanaf de dag waarop de Klant het gebrek heeft vastgesteld.
Contact opnemen moet gebeuren via de online klantendienst dat terug te vinden is onder de sectie
‘contact’ en de instructies op het scherm te volgen. Het bericht wordt dan automatisch naar de
Klantendienst gestuurd.
De waarborg is in alle geval niet van toepassing voor Producten die opzettelijk beschadigd zijn of
beschadigd zijn door nalatigheid of door ondeskundigheid van de Klant. Op dezelfde manier is de waarborg niet van
toepassing wanneer de schade afkomstig is van transport, slijtage, verkeerd gebruik, geknipt, gedragen, gewassen, gekleurd en/of ontkleurd zijn.
Voor alle vragen met betrekking tot de waarborg, kunnen Klanten terecht bij de Klantendienst.
 
Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten
 
Alle elementen (hierna de “Elementen”), zoals onder meer, de teksten, de database met alle
gegevens die op de website gepubliceerd worden, de lay-out en het grafisch ontwerp van de
webpagina’s, de verkoopcataloog, de foto´s, de afbeeldingen, video en muziek op de site zijn
wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en
alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Ze blijven daarom de exclusieve eigendom
van Royalty-Hairextensions. Om die reden is elke vorm van kopiëren, publicatie, namaak of elke
andere vorm van gebruik, onder welke vorm ook, verboden zonder voorafgaandelijk schriftelijke
toestemming van Royalty-Hairextensions. Dergelijke toestemming dient schriftelijk te worden
bekomen, tenzij Royalty-Hairextensions zelf de mogelijkheid heeft voorzien om bepaalde
Elementen te delen via sociale netwerken. In dergelijk geval is de toestemming beperkt tot die
specifieke Elementen en tot die specifieke sociale netwerken waarvoor door Royalty-Hairextensions
de mogelijkheid tot delen is voorzien. Elke inbreuk hiertegen zal juridisch vervolgd worden.
 
Artikel 11 – Verantwoordelijkheid
 
Royalty-Hairextensions kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden directe
of indirecte schade (onderbreking van uitbating, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...)
die voortvloeit uit het gebruik of de onbeschikbaarheid van de site. Zij is niet aansprakelijk voor
eventuele schade aan de systemen van de Klant door het bezoek aan de site zoals onder meer door
aanwezigheid van een binnendringing van buitenaf of van informaticavirussen.
Royalty-Hairextensions kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor gebeurlijke fouten in de
foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de product omschrijvingen op de site.
Royalty-Hairextensions kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren
van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle,
hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport
-, post -, of communicatie diensten, in geval van overstroming of brand, ongemakken of schade
inherent aan het gebruik van het netwerk.
In alle gevallen waar de verantwoordelijkheid van Royalty-Hairextensions aangesproken wordt of
zou kunnen worden, is de verantwoordelijkheid van Royalty-Hairextensions beperkt tot het bedrag
dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling.
 
Artikel 12 - Geschillen en toepasselijke wetgevingen
 
In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement van Tongeren bevoegd tot beslechting van het geschil. Het
Belgische recht is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen.
 
Artikel 13 - Contact en geschillenregeling
 
In geval van vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant contact opnemen met Royalty-
Hairextensions via de online klantendienst van de site. Royalty-Hairextensions verbindt zich ertoe
de Klant een antwoord te bieden binnen een termijn van maximum 5 werkdagen.
 
Artikel 14 - Wijziging Algemene Verkoopsvoorwaarden en Nietigheid
 
Royalty-Hairextensions kan op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden wijzigen,
onder andere om zich te schikken naar wettelijke verplichtingen. Via de Website meegedeelde
wijzigingen krijgen uitwerking op alle hierop volgende offertes of bestellingen.
Royalty-Hairextensions behoudt zich het recht voor om op elk moment het ontwerp en de inhoud
van haar website te wijzigen.
Indien door de beslissing van een rechtbank één of meerdere artikel(en) of paragraaf(en) uit de
onderliggende Algemene Voorwaarden nietig of niet-tegenstelbaar zou worden, doet dit in niets
afbreuk aan de geldigheid en toepasbaarheid van de andere artikelen en paragrafen van de
onderliggende Algemene Voorwaarden, noch van de overeenkomst tussen partijen.
 
Artikel 15 - Privacy beleid - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerking van
Persoonsgegevens
 
De Klant vindt meer informatie over de politiek van de privacy bij Royalty-Hairextensions terug op
de Privacy beleid pagina.

Opgelet :

Er zijn nieuwe Kleuren !
Check ff op de beginpagina van de shop rechts boven het Kleurnummeroverzicht, vergelijk dit met de nummers op jouw kleurenring, laat ons weten welk kleurnummer je mist.
Bij jouw eerst volgende bestelling worden deze mee verstuurd.