901 - Zwart

1B - Zwart Bruin

   2- Diep donker bruin 

  03 - Donker Chocolade Bruin

903 - Donker Bruin

  05 - Kastanje Bruin

904 - Bruin

906 - Licht Bruin

  08 - Licht Goud Bruin

  28 - Licht Goud Koper

908 - Middel Blond

10 - Medium Ass Blond 

915 - Licht Honing Blond

909 - Beige Blond

927 - Ultra Licht Blond

  11 - Zeer Licht Blond

959 - Zeer Licht As Blond

6.1 - Donker As Blond 

10/959 - Medium As Blnd/zeer licht As Blnd

20/27 -  Zeer licht Blnd / Caramel

3/906 - Donker choco Bruin / Midden Bruin

6.1/9595 - Rooth Donker As Blnd/ Zeer licht As Blnd