Algemene Voorwaarden Royalty Hairextensions B.V.


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. B2B Klant: de rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
2. Dag: kalenderdag;
3. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de B2B Klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan de B2B Klant aanbiedt;
5. Overeenkomst: een overeenkomst tussen Royalty Hairextensions BV en de B2B Klant diverse haarverlengings- en verdikkingsproducten alsmede accessoires door Royalty Hairextensions BV aan de B2B Klant worden verkocht.
6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de B2B Klant en  Royalty Hairextensions BV gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van  Royalty Hairextensions BV.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Royalty Hairextensions B.V.
Punterweg 21a
6222 NW te Maastricht
E-mailadres: info@royaltyhairextensions.nl
KvK-nummer: 76627071
Btw-identificatienummer: BTW: NL863985130B01.
Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Royalty Hairextensions BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst en bestellingen tussen Royalty Hairextensions BV  en de B2B Klant.
2. Deze algemene voorwaarden worden langs elektronische weg aan de B2B Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de B2B Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden kan worden kennisgenomen. Op verzoek van de B2B Klant worden de algemene voorwaarden langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos toegezonden.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
4. Indien zich situaties voordoen die niet expliciet zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden, zullen deze zoveel mogelijk worden geïnterpreteerd in lijn met de inhoud van de overige bepalingen van deze overeenkomst.
Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Royalty Hairextensions BV maakt gebruik van afbeeldingen. Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten van Royalty Hairextensions BV. Royalty Hairextensions BV kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Royalty Hairextensions BV niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod van Royalty Hairextensions BV zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de B2B Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs;
• de kosten van verzending;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2, tot stand op het moment van aanvaarding door de B2B Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Royalty Hairextensions BV kan - binnen wettelijke kaders – onderzoeken of de B2B Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Royalty Hairextensions BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
3. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Artikel 6 – De prijs
1. De prijzen zoals weergegeven in de webshop van Royalty Hairextensions BV zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling door de B2B klant van kracht. De toepasselijke prijzen voor de B2B klant zijn die welke vermeld zijn in de webshop die gericht is op het land van waaruit de B2B Klant zijn bestelling plaatst.
2. Eventuele wijzigingen in prijzen na het plaatsen van de bestelling hebben geen invloed op de reeds bevestigde bestelling, tenzij anders overeengekomen door beide partijen. De genoemde prijzen zijn exclusief heffingen, verzendkosten en andere bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.
3. Royalty Hairextensions BV kan producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Royalty Hairextensions BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.

5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
Artikel 7 – Garantie
1. Royalty Hairextensions BV staat, voor zover dat kan worden verlangd van natuurproducten, ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
2. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op transacties met de B2B Klant, aangezien deze transacties vallen onder zakelijke overeenkomsten.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan  Royalty Hairextensions BV schriftelijk (E-mail) te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de B2B Klant.
4. De haarproducten van Royalty Hairextensions BV worden geclassificeerd als ‘cosmetica’. Vanwege hygiënische redenen kunnen geopende, gebruikte of gedragen haarproducten niet worden geretourneerd. Het retourneren van dergelijke producten garandeert geen vergoeding.
5. Het garantiebeleid geldt niet indien:
• De B2B Klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Royalty Hairextensions BV en/of op de verpakking behandeld zijn;
• De schade aan de geleverde producten afkomstig is van transport, slijtage, verkeerd gebruik, verkeerde plaatsing;
• De geleverde producten bewerkt, gedragen, gewassen, gekleurd, ontkleurd en/of onderworpen zijn aan andere (chemische) behandelingen die de oorspronkelijke staat van het product veranderen en/of de kwaliteit aantasten;
• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
Artikel 8 – Retourmodaliteiten
1. Om een soepele afhandeling van retourzendingen te waarborgen, hanteert Royalty Hairextensions BV de volgende retourmodaliteiten:
• Enkel retourzendingen die aangetekend (track & Tracé) worden verstuurd en voorzien zijn van het bijbehorende ordernummer, een begeleidend schrijven waarin de reden van retour of klacht duidelijk omschreven wordt, evenals de naam en adres van de afzender, worden geaccepteerd.
• Retourzendingen die niet aangetekend (Track & Tracé) zijn verzonden en/of niet voorzien zijn van een begeleidend schrijven met duidelijke vermelding van naam, adres en ordernummer, zullen niet in behandeling worden genomen.
2. De kosten voortvloeiend uit aangetekende (Track & Tracé) retourzendingen zijn voor rekening van de B2B Klant, tenzij er sprake is van een onjuiste levering door Royalty Hairextensions BV.
3. Bij retourzendingen waarvan de inhoud gedeeltelijk of geheel gecrediteerd dient te worden, zal de B2B Klant een handling fee van 10% over de gecrediteerde goederen betalen. Daarnaast zullen de eerdere porto- of verzendkosten van € 9,75 in mindering worden gebracht op het te restitueren creditbedrag.
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Royalty Hairextensions BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de B2B Klant aan Royalty Hairextensions BV kenbaar heeft gemaakt.
3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de B2B Klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de B2B Klant geen recht op schadevergoeding. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de B2B Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Royalty Hairextensions BV zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de B2B Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 10 – Betaling
De aankopen kunnen uitsluitend online betaald worden via de betalingssystemen die beschikbaar zijn in de webshop.
2. De aankoop wordt pas als geldig beschouwd op het moment dat de bank van de B2B Klant akkoord geeft en het verschuldigde bedrag overmaakt naar Royalty Hairextensions BV.
3. De B2B Klant verklaart dat hij gemachtigd is om online betalingen uit te voeren met een van de vermelde betaalmethodes op de site, en dat er voldoende saldo beschikbaar is op de bankrekening om alle kosten van de transactie te dekken. Indien dit niet het geval is, behoudt Royalty Hairextensions BV het recht om de bestelling te weigeren.
4. Voor de afhandeling van online betalingen werkt Royalty Hairextensions BV samen met CCV. heeft Royalty Hairextensions BV geen toegang tot de vertrouwelijke betalingsgegevens van haar B2B Klant(en). Deze gegevens worden niet opgeslagen.
5. Royalty Hairextensions BV behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren van een B2B Klant met wie een geschil loopt, of met wie in het verleden een geschil is ontstaan. Ook kan Royalty Hairextensions BV een bestelling weigeren in geval van niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vorige bestelling van de B2B Klant.
6. De B2B Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Royalty Hairextensions BV te melden.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. Royalty Hairextensions BV is niet aansprakelijk voor het werk van derden aan/met Royalty Hairextensions BV producten.
2. Royalty Hairextensions BV is niet aansprakelijk voor geleden directe of indirecte schade, waaronder onderbreking van bedrijfsvoering, winstverlies, gemiste zakelijke kansen, voortkomend uit het gebruik of de niet-beschikbaarheid van de website. Zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de systemen van de B2B Klant als gevolg van het bezoek aan de webshop, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van externe inbreuken of computervirussen.
3. Royalty Hairextensions BV is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de afbeeldingen of teksten die worden gebruikt voor de productbeschrijvingen in de webshop.
4. Royalty Hairextensions BV is niet aansprakelijk voor het niet kunnen leveren van bestellingen als gevolg van uitputting van voorraad of om redenen buiten haar controle, waaronder gevallen van overmacht zoals verstoringen of stakingen van transport-, post- of communicatiediensten, overstromingen, branden, ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het netwerk.
5. In alle gevallen waarin Royalty Hairextensions BV met recht wordt aangesproken of zou kunnen worden aangesproken, is de aansprakelijkheid van Royalty Hairextensions BV beperkt tot het bedrag dat door de B2B Klant daadwerkelijk is betaald voor de betreffende bestelling.
Artikel 12 – Gegevensbescherming
1 Royalty Hairextensions BV verwerkt mogelijk persoonsgegevens in het kader van de koopovereenkomst, voor en in opdracht van de B2B Klant. De B2B Klant kan uitgebreidere informatie vinden over het privacy beleid van Royalty Hairextensions BV op de pagina “Privacy beleid”.
Artikel 13 – Eigendom en Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle door Royalty Hairextensions BV verstrekte informatie, inclusief specificaties en materialen, blijft eigendom van Royalty Hairextensions BV. De B2B Klant is niet gemachtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Royalty Hairextensions BV gebruik te maken van of te verwijzen naar enig intellectueel eigendomsrecht van Royalty Hairextensions BV. Geautoriseerd gebruik dient strikt in overeenstemming te zijn met de instructies en voor de aangegeven doeleinden.
2. Alle elementen, zoals de naam Royalty Hairextensions BV, de teksten, de database met alle gepubliceerde gegevens in de webshop, de lay-out en het grafisch ontwerp van de webpagina's, de verkoopcatalogus, video's en muziek op de site, zijn wereldwijd beschermd door auteursrechten, databankrechten, merkenrechten, octrooirechten en alle andere vormen van intellectuele eigendomsrechten. Deze elementen blijven dan ook de exclusieve eigendom van Royalty Hairextensions BV .
3. Om deze reden is elke vorm van kopiëren, publiceren, namaken of enig ander gebruik, in welke vorm dan ook, verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Royalty Hairextensions BV. Bij een inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht van Royalty Hairextensions BV, behoudt zij het recht om de geleden schade te vorderen.
Artikel 14 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen Royalty Hairextensions BV en de B2B Klant is exclusief het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht, die zouden leiden tot toepassing van het recht van een andere staat. De op 11 april 1980 in Wenen gesloten Conventie van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.
2. In geval van een geschil tussen Royalty Hairextensions BV en de B2B Klant, zal het geschil worden onderworpen aan de beslissing door de rechtbank van het arrondissement Limburg, locatie Maastricht.
Artikel 15 – Wijzigingen Algemene Voorwaarden
1. Royalty Hairextensions BV behoudt zich het recht voor om op elk moment de onderliggende Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder andere om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wijzigingen die worden gecommuniceerd via de Webshop hebben effect op alle daaropvolgende offertes of bestellingen.
2. Royalty Hairextensions BV behoudt eveneens het recht om op elk moment het ontwerp en de inhoud van haar webshop te wijzigen.


 


HANDTIED WEFTS, BUY 2 GET 2 FOR FREE.

HELAAS VERKOPEN WIJ GEEN TIP EXTENSIONS MEER.